IP của bạn là: 44.192.52.167

web = https://vattudiennhe.vn/san-pham/vat-tu-dien/79-cap-dien-thoai-2-doi--2x2x05--2p-05.htm Cáp điện thoại 2 đôi 2x2x0.5 2P-0.5 - Dây điện thoại - Staphone